Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | 650 typových projektů rodinných domů www.nasdum.cz

TYPOVÝ PROJEKT RD s BONUSEM

Dokumentace rodinných domů pro stavební povolení v projektu RODINNÝ DŮM s BONUSEM je zpracována podle vyhlášky č. 62/2013 Sb.

MALÝ PROJEKT - STUDIE STAVBY

Malý projekt typového rodinného domu Vám poslouží k detailnějšímu seznámení s rozměry domu a místností a k rozhodnutí o případných změnách a úpravám. Je vhodným podkladem k předběžnému projednání na příslušného stavebního úřadu, nebo s bankou při řešení hypotéky.

Obsah Malého projektu typového rodinného domu:

 • identifikační údaje (zastavěná a užitná plocha, obestavěný prostor, výška hřebene, sklon střechy, dispozice)
 • vizualizace rodinného domu
 • půdorysy vč. základních kót v měřítku 1:100
 • řez v měřítku 1:100
 • pohledy ze světových stran v měřítku 1:100
 • orientační propočet ceny výstavby

TYPOVÝ PROJEKT RODINNÉHO DOMU

Typová projektová dokumentace rodinného domu je zpracována podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a je určena pro ohlášení stavby, k žádosti o stavební povolení, k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení. Projektová dokumentace je dodávána v 5-ti tištěných paré, z toho jsou 3 paré autorizovaná oprávněnou osobou.

Obsah typového projektu rodinného domu:

 • A - průvodní zpráva
 • B - souhrnná technická zpráva
 • D - dokumentace objektů
  • Architektonicko-stavební řešení
   (technická zpráva, základy, půdorysy všech np, střecha, řez A-A, pohledy)
  • Stavebně konstrukční řešení
   (technická zpráva, statický výpočet, výkres krovu)
  • Požárně bezpečnostní řešení (požárně bezpečnostní řešení, výkres odstupových vzdáleností)
  • Technika prostředí staveb
   • vytápění
    (technická zpráva, výkresy všech np, vytápění schéma)
   • zdravotechnika
    (technická zpráva, výkres základu - kanalizace, výkresy všech np - kanalizace, výkresy všech np - vodovod, plynovod všech np a axonometrie)
   • elektroinstalace
    (technická zpráva, půdorys všech np, hromosvod - střecha, rozvaděč domovní)
   • centrální vysavač
    (technická zpráva, půdorys)
*Změna cen vyhrazena. Prodejní ceny budou stanoveny na základě aktuální cenové nabídky.
Uvedené ceny materiálu a realizace jsou bez DPH. Cena projekčních prací jsou vč. DPH.
Projekty rodinných domů
Rodinný dům s bonusem
211 155 190 | info@bonusdum.cz