PROJEKTY RODINNÝCH DOMŮ S DOTACÍ

Rádce

< Zpět na všechny rady

Jaké rodinné domy se budou stavět od roku 2020

S blížícím se rokem 2020 začíná být stále více diskutováno téma změn v požadavcích na novostavby rodinných domů. V tomto článku bychom rádi shrnuli fakta a seznámili budoucí stavebníky rodinných domů s tím, jak budou vypadat požadavky na standard projektové dokumentace a tím i na výstavbu rodinného domu od 1. 1. 2020.

Jaké rodinné domy se budou od roku 2020 stavět?

Základním pojmem, který bude od 1.1. 2020 stěžejní je tzv. budova s téměř nulovou spotřebou energie. Zkráceně se používá také termín NZEB což je zkratka anglické definice Nearly zero energy buildings. V souvislosti s tímto pojmem bývá v médiích mylně budova s téměř nulovou spotřebou dávána do přímé úměry s pasivními domy. V řadě stavebníků pak tyto informace vyvolávají zbytečnou paniku ze skokového zdražení výstavby rodinných domů od roku 2020.

Typový rodinný dům Adriana 2.02

Požadavek na výstavbu budov s téměř nulovou spotřebou energie je výsledkem implementace evropské směrnice EPBD II (2010/31/EU) do naší legislativy. Pro výstavbu rodinných domů v České republice je proto stěžejní zejména Zákon č. 406/2000 Sb., ve kterém nalezneme definici budovy s téměř nulovou spotřebou energie, která zní: „budovou s téměř nulovou spotřebou energie je budova s velmi nízkou energetickou náročností, jejíž spotřeba energie je ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů“. Metodika, jak tyto parametry výpočtově ověřit, je popsána Vyhláškou o energetické náročnosti budov č. 78/2013 Sb., na základě které jsou počítány tzv. Průkazy energetické náročnosti budovy, které musí být zpracovány pro každou novostavbu rodinného domu.

Zde přichází první stěžejní fakt, budova s téměř nulovou spotřebou energie má vlastní definici. Ta je rozdílná a není zdaleka tak přísná, jako jsou podmínky pro nízkoenergetický rodinný dům či pasivní rodinný dům.

Budova s téměř nulou spotřebou energie - NZEB

Podrobné vysvětlování způsobu celého výpočtu budovy s téměř nulovou spotřebou energie není záměrem tohoto článku, výpočet provede zpracovatel projektové dokumentace, resp. Průkazu energetické náročnosti budovy. Pro stavebníka rodinného domu je důležitý výsledek, aby jeho novostavba tyto požadavky na NZEB splnila. Zde jsou stěžejní rozdíly s požadavky na novostavby rodinných domů v současnosti (rok 2019) a jak se změní od 1. 1. 2020.

Nyní musí každá novostavba rodinného domu splnit požadavek průměrného součinitele prostupu tepla, který musí být o 20% nižší než hodnota referenční budovy. Hodnota průměrného součinitele prostupu tepla referenční budovy je dána min. požadavky ČSN 73 0540-2.

Pro budovu s téměř nulovou spotřebou energie je hodnota průměrného součinitele prostupu tepla referenční budovy stejná (min. požadavky ČSN 73 0540-2.), musí být ale snížena oproti referenční budově o 30%.

Dalším hodnoceným parametrem rodinného domu je neobnovitelná primární energie. Pro stávající novostavby musí být neobnovitelná primární energie snížena oproti hodnotě referenční budovy o 10%. Tohoto snížení může být docíleno využitím obnovitelných zdrojů nebo zlepšením parametrů stavebních prvků obálky budovy nebo technických systémů budovy.

Pro budovu s téměř nulovou spotřebou energie musí být hodnota neobnovitelné primární energie snížena o 25% oproti referenční budově.

Nízkoenergetický rodinný dům

Nízkoenergetický rodinný dům je charakteristický pro svou nízkou potřebu tepla na vytápění. U nízkoenergetických rodinných domů se posuzuje měrná roční potřeba tepla na vytápění (stanovena max. možná hodnota), průměrný součinitel prostupu tepla, průvzdušnost obálky budovy po dokončení stavby. Těchto parametrů je dosaženo vhodným návrhem tvaru rodinného domu, eliminací tepelných mostů, vhodným poměrem obálky budovy vůči proskleným plochám, umístěním na pozemku (orientace vůči světovým stranám) a použitím odpovídajících materiálů, výrobků a technického vybavení.

Pasivní rodinný dům

Pasivní rodinný dům minimalizuje potřebu primární energie z neobnovitelných zdrojů a minimalizuje celkovou potřebu energií na zajištění chlazení, přípravu teplé vody a spotřebované elektrické energie. U pasivních rodinných domů se posuzuje měrná roční potřeba tepla na vytápění (stanovena max. možná hodnota), měrná neobnovitelná primární energie, průměrný součinitel prostupu tepla (stanovena min. hodnota), průvzdušnost obálky budovy po dokončení stavby. Těchto parametrů je dosaženo vhodným návrhem tvaru rodinného domu, eliminací tepelných mostů, vhodným poměrem obálky budovy vůči proskleným plochám, umístěním na pozemku (orientace vůči světovým stranám) a použitím odpovídajících materiálů, výrobků a technického vybavení.

Porovnání požadovaných parametrů pro různé typy rodinných domů:


RODINNÝ DŮM
Parametry Označení [jednotky] stávající s téměř nulou spotřebou energie nízkoenergetický pasivní

Průměrný součinitel prostupu tepla

Uem [W.m-2.K-1] 80% REF 70 % REF ≤ 0,35 ≤ 0,22

Měrná neobnovitelná primární energie

EpN,A [kWh.m-2.rok-1] 10% REF 25% REF - ≤ 60

Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici

U [W.m-2.K-1] ≤ UN ≤ UN ≤ Urec ≤ Upas

Měrná roční potřeba tepla na vytápění

EA [kWh.m-2.rok-1] - - ≤ 50 ≤ 20* / ≤ 15*

Průvzdušnost obálky budovy po dokončení stavby

n50[1.h-1] - - ≤ 1,0 ≤ 0,6

Povinná instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

[-] - - ano ano

*≤ 20 - požadovaná / ≤ 15 - doporučená

Závěrem lze tedy říci, že rok 2020 přinese zpřísnění na požadavky součinitele prostupů tepla obálky rodinného domu (obvodové zdi, okna, izolace podlahy a střechy) a na neobnovitelnou primární energii. Vzhledem k tomu, že většina předních dodavatelů materiálů a výrobků pro stavbu rodinného domu má svůj běžný standard parametrů výrobků nastaven mnohem výše, než jsou doporučení normy, nebude to mít zásadní vliv na zdražení.

Dodržení parametru na neobnovitelnou primární energii bude dosaženo výběrem vhodného zdroje vytápění a ohřevu teplé užitkové vody, který případně bude kombinován se zdrojem obnovitelných energie (rekuperační jednotka se zpětným získáváním tepla, solární kolektor, fotovoltaický systém, apod.). Dá se tedy říct, že neexistuje univerzální řešení a pro každý rodinný dům bude vhodné jiné technické řešení. Výsledek se projeví v rámci průkazu energetické náročnosti budovy, kde se v závěrečném hodnocení potvrdí, že budova splňuje požadavky popsané ve Vyhlášce o energetické náročnosti budov č. 78/2013 Sb. §6 odst.1 na budovu s téměř nulovou spotřebou energie.

Copyright © 2016-2022 Architektonická kancelář Křivka s.r.o.